Algemene voorwaarden

Artikel 1         Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijke persoon of vereniging van eigenaren, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Heutink Glas: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Werk: het totaal van de tussen Heutink Glas en consument overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Heutink Glas geleverde materialen.

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Heutink Glas met consumenten, tenzij en voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3         Aanbod, inhoud en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na dagtekening.
 3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door consument mogelijk te maken.
 4. Heutink Glas is gerechtigd om de aangeboden plaatsingswerkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Het aanbod is gebaseerd op de prijsvormingsmethode “aanneemsom”. Daarbij komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht.
 6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
 7. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van het aanbod door consument. Onder schriftelijke aanvaarding wordt tevens een bevestiging per e-mail verstaan.

 Artikel 4         Meerwerk

 1. Nadat de overeenkomst is gesloten kan consument – zonder dat daartoe een aparte overeenkomst behoeft te worden gesloten – meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.
 2. Meer- of minderwerk voor een totaalbedrag dat hoger is dan 10% van de prijs van het werk wordt – behoudens in spoedeisende omstandigheden – vooraf schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5         Verplichtingen van Heutink Glas

 1. Heutink Glas voert het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit.
 2. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Heutink Glas neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 4. Heutink Glas is verplicht consument te wijzen op:
  1. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  2. onjuistheden in de door consument verlangde constructies en werkwijzen;
  3. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  4. gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door consument ter beschikking zijn gesteld;  een en ander voor zover Heutink Glas deze gebreken kende of behoorde te kennen
 5. Heutink Glas is aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze Heutink Glas niet kan worden toegerekend.
 6. Heutink Glas draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.
 7. Heutink Glas vrijwaart consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Heutink Glas of de door het voor de uitvoering van het werk ingeschakelde derde.

Artikel 6         Verplichtingen van de consument

 1. Consument stelt Heutink Glas of de door hem voor de uitvoering van het werk ingeschakelde derde in de gelegenheid het werk te verrichten.
 2. Consument zorgt ervoor dat Heutink Glas tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen) en de voor het werk benodigde gegevens.
 3. Consument verschaft Heutink Glas of de door hem voor de uitvoering van het werk ingeschakelde derde de aan consument ter beschikking staande aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten daarvan komen voor rekening van consument.
 4. Consument dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Heutink Glas behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient consument Heutink Glas daarvan tijdig in kennis te stellen.
 5. Indien de aanvang of voortzetting van het werk wordt vertraagd wegens het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden en dit hem kan worden toegerekend, dient consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan Heutink Glas te vergoeden.
 6. Consument draagt het risico van schade veroorzaakt door:
 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door hem verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld. Een en ander onverminderd de plicht van Heutink Glas om consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 4.

Artikel 7         Overmacht

 1. Wordt de uitvoering van de overeenkomst voor een der partijen tijdelijk onmogelijk, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
 2. Wordt de uitvoering van het werk voor één partij blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 8         Tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd uitsluitend wegens verwijtbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Heutink Glas, per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van beëindiging.
 2. Bij tussentijdse opzegging van de overeenkomst door consument zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door Heutink Glas, is consument verplicht Heutink Glas te betalen minimaal 25% van het factuurbedrag, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging, en alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Heutink Glas ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de overeenkomst.

Artikel 9         Oplevering

 1. Het werk is opgeleverd wanneer Heutink Glas aan consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en consument het werk heeft aanvaard.
 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
 • uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat Heutink Glas de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft afgerond en consument geen bezwaar heeft gemaakt tegen de door Heutink Glas veronderstelde oplevering;
 • consument het object waaraan het werk is verricht (weer) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (i.e. oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Artikel 10       Betaling

 1. Binnen een redelijke termijn na oplevering dient Heutink Glas bij consument de eindafrekening in.
 2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- of minderwerk.
 3. Betaling van de eindafrekening geschiedt binnen 21 dagen na de ontvangst van de rekening.
 4. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt, in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient dan plaats te vinden binnen 21 dagen na ontvangst van de betreffende rekening.
 5. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en Heutink Glas zijn verplichting ter zake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft consument de bevoegdheid de verdere betaling van termijnen op te schorten.
 6. Een betaling geldt als ontvangen zodra deze is bijgeschreven op het bankrekeningnummer van Heutink Glas of in contanten aan hem is overhandigd, onder afgifte van een kwitantie/betalingsbewijs.
 7. Indien consument niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim te zijn. Is sprake van niet-tijdige betaling vanwege een vermeende klacht of gebrek aan de uitgevoerde werkzaamheden bij oplevering, dan is consument slechts gerechtigd het bedrag in te houden betreffende het betwiste gedeelte van het werk.
 8. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Heutink Glas rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als genoemd in lid 3 of 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 BW.
 9. Bij verzuim van consument als bedoeld in lid 7 is Heutink Glas bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Heutink Glas hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van consument.
 10. Indien consument met de betaling van een termijn als bedoeld in lid 4 in gebreke blijft, is Heutink Glas gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij consument heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Deze bevoegdheid van Heutink Glas laat zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.
 11. Heutink Glas blijft eigenaar van alle nog niet verwerkte materialen, totdat consument geheel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 11       Garantie

 1. Heutink Glas garandeert dat het werk voldoet aan de relevante wettelijke bepalingen betreffende onder andere de kwaliteit, het milieu, de veiligheid en de gezondheid.
 2. Heutink Glas heeft het recht zaken te leveren die in geringe mate in kleur en/of dessin afwijken van het model of voorbeeld.
 3. Heutink Glas garandeert dat isolerend dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen.
 4. De garantie op het glas strekt zich uit tot de door de fabrikant gegeven garantie op isolerend dubbelglas.
 5. Buiten de garantie vallen: mechanische breuk, thermische breuk, condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit, verkleuring van de ruit en/of schade als gevolg van de opzet of grove schuld van consument.

Artikel 12       Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Heutink Glas en consument is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Heutink Glas en consument worden aan de bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd.